Notowanie obserwacji w terenie

Symbole i skróty proponowane do użycia w czasie notowania obserwacji w terenie

Lokalizacja ptaków
W czasie zapisu wzdłuż trasy przejścia lub na jakiejś powierzchni, np. na terenie stawów zalecamy stosowanie w notatniku poniższych oznaczeń:
L (lewy), P (prawy) – brzeg rzeki, po której stronie rzeki przebywał ptak,
W – „wody” – ptak na lustrze wody rzeki lub zbiorniku
Ł – „łacha, wyspa”, ptaki przebywające na wyspach i łachach
S – ptaki przebywające na starorzeczach lub stawkach przy rzece
R – ptaki przebywające na rozlewiskach, np R-19

Liczba ptaków
skrót „ok” – jeśli widzimy wszystkie ptaki w stadzie i szacujemy ich liczbę, używamy skrótu „ok” (około), np. tracz nurogęś – ok-20.
skrót „cn” – gdy nie widzimy wszystkich ptaków stosujemy skrót „cn” (co najmniej), np. bogatka-cn-8. Oznacza to, że widzieliśmy tylko 8 bogatek, ale stado na pewno było liczniejsze.

Oddzielanie zapisów
„,” – przecinkiem oddzielamy w notesie zapisy pojedynczych osobników i stad, np. gawron – 1, 15, 23, 7, krzyżówka – 2(samiec + samica), 5 samiec
„+” – plusem łączymy zapisy osobników różnej płci, wieku lub gatunku w tym samym stadzie, np. gawron – ok-120 + kawka – 14, krzyżówka – 2 samiec + 3 samica
„[ ]” – klamrą łączymy zapisy stad w rozproszeniu powstałym prawdopodobnie w wyniku rozbicia stada dużego na mniejsze grupy (gdy tak uważamy), np. łyska – [2,5,18,1,3,21,6]

Stwierdzenia ptaków
> = samiec
+ = samica

pull – pisklę

juv – młody ptak po opuszczeniu gniazda, do czasu zmiany upierzenia na szatę immaturalną (przeddorosłą), zwykle ma to miejsce późnym latem i wczesna jesienią

im = ptak młodociany (immaturus) – w upierzeniu młodocianym
ad = ptak dorosły (adultus)
ad-god = ptak dorosły w szacie godowej
ad-spocz = ptak w szacie spoczynkowej
1×2 – para gatunku, u którego nie rozpoznajemy płci obu osobników z pary zapisujemy – 1×2, np. perkoz dwuczuby – 7+3×2 – oznacza „siedem perkozów dwuczubych w stadzie i trzy pary”
1 (> + +) – gatunek, u którego można odróżnić samca i samicę, np. krzyżówka 12 samiec + 9 samica + 5 ( samiec + samica)
M – samce wykazujące zachowanie terytorialne], jak śpiew, toki lub inne zachowania mogące wskazywać na zajęcie terytorium, oznaczamy nie znaczkiem >, a literą – M. Oznaczenie „M” należy stosować niezależnie od tego, czy wydaje się nam, że jest to ptak przelotny czy samiec, który już zajął terytorium lęgowe. Nie starajmy się interpretować zachowania samca, a jedynie zanotować go zgodnie z przyjętym kryterium.
stwierdzenia jednoczesne – np. słyszymy jednocześnie 2 samce piecuszka na prawym brzegu i 1 samca na lewym brzegu, zapisujemy: piecuszek – P-2M+L-1M. Z kolei rokitniczka – IV – 2M + V – 2M oznacza śpiewające samce rokitniczki stwierdzone równocześnie na stawie nr IV i V.
stwierdzenia kolejne, następcze – jeśli nie było możliwe wykluczenie, że dany ptak przeleciał na nowe miejsce i tam śpiewał, czyli mógł być liczony podwójnie, to zapis trzech stwierdzeń śpiewających piecuszków powinien wyglądać następująco: piecuszek – P-1M, P-1M, L-1M
„gł” (głos) – jeśli ptaka rozpoznano i zlokalizowano wyłącznie po głosie, np. kos – 1 gł
(z) – ptak niepokojący się, np. wskazuje na obecność gniazda, np. czajka – 2 (z)
Uwaga! Stwierdzone śpiewające samce oznaczamy symbolem „M”, a nie „gł”.
(mat) – ptak z materiałem na gniazdo, „mat” (materiał), np. remiz – 1 (mat).
(pok) – ptak z pokarmem niesionym do gniazda lub piskląt poza gniazdem, „pok”(pokarm), np. sroka – 1 (pok).
gn-wb – gniazdo w budowie (ptak budujący gniazdo, niosący materiał do gniazda), stwierdzenie obecności budowanego gniazda, np. remiz – 1gn-wb + 1
gn – gniazdo, nie ustalono czy zajęte czy w budowie
gn-zaj – gniazdo zajęte (ptaki dorosłe przy gotowym gnieździe, są jaja, pisklęta).

Gniazdowniki – pisklęta w gnieździe
pul-A – pisklę ślepe, gołe lub pokryte puchem
pul-B – pisklę już widzi, pałki lotek wychodzą lub już wyrośnięte, z pałek mogą wychodzić już pióra
pul-C – pióra wyrosły już na tyle, że pokrywają pisklę częściowo lub całkowicie
podlot – pisklę poza gniazdem całkowicie pokryte piórami, ale jeszcze słabo latające, w upierzeniu często widać jeszcze resztki piór puchowych.

Zagniazdowniki – pisklęta w gnieździe lub poza gniazdem
pul-A – pisklę świeżo po wykluciu lub najwyżej w wieku kilku dni
pul-B – pisklę nie większe niż połowa wielkości ptaka dorosłego
pul-C – pisklę zbliżone wymiarami do ptaka dorosłego, często można zauważyć, że wyrastają już pióra okrywowe.

Przelatujące – fakt przelotu ptaków zawsze notujemy w nawiasie za liczbą ptaków. Stosujemy skróty:
(N) – północ (North), (S) – południe (South),
(W) – zachód (West), (E) – wschód (East),
(NW) – północny-zachód, (NE) – północny-wschód,
(SW) – południowy-zachód, (SE) – południowy-wschód. Np. zapis: szpak – ok. 220 (SW) oznacza przelot około 220 szpakóww kierunku południowo-zachodnim.
(^) – oznacza przelot ptaków nie wędrujących, a jedynie przemieszczających się prawdopodobnie na niewielki dystans. Np. rybołów – 1 (^).
(?) – oznacza ptaka krążącego, np. myszołów zwyczajny – 1 (?)

Comments are closed