Szczegółowa instrukcja wpisywania obserwacji do Bazy obserwacji

Baza obserwacji znajduje się pod poniższym adresem internetowym:

http://www.iop.krakow.pl/dbPtak/

I. Pierwszy kontakt z Bazą obserwacji – Rejestracja

Po włączeniu komputera, gdy po raz pierwszy chcemy wejść na stronę z Bazą obserwacji i Bazą Atlasu:
1. Otwieramy przeglądarkę internetową np. FireFox, Internet Explorer.
2. W wyszukiwarce wpisujemy – „dbptak” – od razu trafiamy na stronę z Bazą obserwacji i klikamy na nazwę dbPtak – otwiera się strona z Bazą obserwacji
3. Klikamy na napis Rejestracja znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu na czarnym tle.
4. Na ekranie pojawia się panel Rejestracja
5. Klikamy na niebieski napis Karta współpracownika
– otwiera się Karta współpracownika;
– zapisujemy ją na twardym dysku naszego komputera poprzez kliknięcie u góry w lewym rogu ekranu na „Plik”, a następnie kliknięcie na „Zapisz stronę, jako „, wtedy wskazujemy miejsce na dysku naszego komputera gdzie chcemy zapisać Kartę współpracownika;
– wydrukowujemy Kartę współpracownika, wypełniamy (proszę pamiętać by skreślić jedną z dwóch opcji „Wyrażam/nie wyrażam..), podpisujemy i po zeskanowaniu lub sfotografowaniu, wysyłam skan/zdjęcie do Koordynatorów drogą mail’ową.
6. Klikamy na niebieski napis Wykaz gatunków obserwowanych i rozpoznawanych w terenie
– zapisujemy go na twardym dysku naszego komputera poprzez kliknięcie u góry w lewym rogu ekranu na „Plik”, a następnie kliknięcie na „Zapisz stronę, jako „, wtedy wskazujemy miejsce na dysku naszego komputera gdzie chcemy zapisać Wykaz;
– Wykaz jest plikiem excel’a, otwieramy go i wypełniamy, w którym wpisując w odpowiednie kolumny cyfrę „1”, zaznaczając w ten sposób, które gatunki rozpoznajemy w terenie i jak często były obserwowane. Wypełniony plik odsyłamy mail’em.
Wypełnienie tego Wykazu jest niezmiernie ważne, gdyż pozwala to w czasie opracowywania danych zebranych w Bazie obserwacji na właściwą interpretację danych. Na przykład, jeśli w badaniach atlasowych skontrolujemy 100% kwadratów i stwierdzimy na 70% pokrzywnicę, to w dotychczasowych sposobach opracowania przyjmowano, że na 30% kwadratów tego gatunku nie udało się stwierdzić, w domniemaniu, nie występował na nich. Jeśli jednak mamy dane o umiejętnościach obserwatorów i wiemy, że np., z tych 30% kwadratów, 10% kwadratów została skontrolowana przez obserwatorów, którzy nie rozpoznają po głosie pokrzywnicy, to będziemy mogli powiedzieć, że pod kątem występowania pokrzywnicy w rzeczywistości skontrolowano 90%, a nie 100% kwadratów. Podsumowując będziemy mogli powiedzieć, że na 70% kwadratów występowała pokrzywnica, na 20% najprawdopodobniej nie występowała, a 10% kwadratów nie zostało skontrowanych pod kątem występowania tego gatunku, gdyż te 10% kwadratów odwiedzili obserwatorzy nierozpoznający po głosie pokrzywnicy, a jak wiemy gatunek ten wykrywany jest głownie po głosie. Widać więc, że uzyskujemy istotnie różną, dokładniejszą informacje o rozpoznaniu występowania danego gatunku na badanym terenie, niż gdybyśmy nie mieli informacji o umiejętnościach obserwatorów.
7. Po otrzymaniu Karty współpracownika i Wykazu gatunków obserwowanych, na adres e-mail osoby rejestrującej się przesłane zostaną login i hasło potrzebne do zalogowania się na stronie Bazy obserwacji.

II. Pierwsze logowanie do Bazy obserwacji

Po wysłaniu Karty współpracownika i Wykazu gatunków obserwowanych otrzymujemy hasło umożliwiające dostęp do wpisywania obserwacji do Bazy obserwacji.
Należy je wykorzystać do pierwszego zalogowania się do Bazy i następnie zmienić hasło na inne, którego nie będzie znał już nikt inny. Najlepiej nowe hasło od razu zapisać sobie w jakimś pliku, w komputerze, tak by zawsze można je znaleźć gdybyśmy go zapomnieli.

1. Otwieramy przeglądarkę internetową np. FireFox, Internet Explorer lub od razu wchodzimy na stronę internetową z bazą dbPtak jeśli wcześniej zapisaliśmy ją w Ulubionych.
2. W wyszukiwarce wpisujemy – dbptak – od razu trafiamy na stronę z Bazą obserwacji i klikamy na nazwę dbPtak – otwiera się strona z Bazą obserwacji
3. Wybieramy (poprzez kliknięcie myszką) opcji „Logowanie”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.
2. W wierszu z napisem Email wpisujemy własny adres e-mail.
3. Następnie w wierszu poniżej z napisem Hasło wpisujemy swoje hasło, które otrzymaliśmy od operatora Bazy obserwacji.
4. Po wpisaniu hasła klikamy na zielony napis pod spodem „Zaloguj”.
5. Pojawia się ekran ogólny, a u góry z prawej strony na czarnym pasku nasze imię i nazwisko.
6. Możemy teraz zmienić otrzymane hasło na inne. Zachęcamy by to zrobić. Należy wtedy kliknąć na nasze nazwisko w prawym górnym rogu ekranu. Pod nazwiskiem pojawi się szereg opcji. Klikamy przedostatnia opcję „Zmiana hasła”.
Na ekranie pojawi się napis Zmiana hasła. Wpierw wpisujemy dotychczasowe hasło, a potem w dwóch wierszach poniżej dwukrotnie nowe hasło.
Potem możemy od razu przejść do wpisywania obserwacji.

III. Wpisywanie obserwacji

Po włączeniu komputera, gdy chcemy wpisać swoje obserwacje:

Uwaga ogólna – Gdy po praz pierwszy przystępujemy do wpisywania obserwacji do Bazy obserwacji, rozpocznijmy od wpisania pojedynczej obserwacji. Nie bójmy się, że w którymś momencie pomylimy się i zapiszemy coś nie tak jak chcieliśmy. Po zapisaniu obserwacji możemy do niej wrócić, zmienić, skorygować zapisane informacje, a nawet możemy ją całkowicie skasować.

1. Otwieramy przeglądarkę internetową np. FireFox, Internet Explorer.
2. W wyszukiwarce wpisujemy – dbptak – od razu trafiamy na stronę z Bazą obserwacji i klikamy na nazwę dbPtak – otwiera się strona z Bazą obserwacji
3. Wpisywanie obserwacji rozpoczynamy od wybrania (kliknięcia myszką) opcji „Logowanie”, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Gdybyśmy nie zalogowali się, to możemy oglądać różne informacje zamieszczone na tej stronie, ale nie możemy wpisywać obserwacji.
2. W wierszu z napisem Email wpisujemy własny adres e-mail.
3. Następnie w wierszu poniżej z napisem Hasło wpisujemy swoje hasło.
4. Po wpisaniu hasła klikamy na zielony napis pod spodem „Zaloguj”.
5. Pojawia się ekran ogólny, a u góry z prawej strony ekranu, na czarnym pasku nasze imię i nazwisko.
6. By rozpocząć wpisywanie obserwacji klikamy w prawym rogu u góry na napis „Moje obserwacje”, a następnie „Nowa kontrola”.

7. Na ekranie pojawiają się możliwości wpisania trzech rodzajów danych:

– Pojedyncza
– Atlasowa
– Ilościowa

Poprzez kliknięcie na zielony napis „Dodaj kontrolę” przy jednej z tych opcji rozpoczynamy wpisywanie obserwacji.

– Pojedyncza kontrola

Wybieramy tą opcje, gdy chcemy wpisywać pojedyncze obserwacje, np. widzieliśmy stado migrujących czajek, albo samicę kosa niosącą materiał na gniazdo. W tego typu obserwacjach zwykle zapisujemy dokładne miejsce obserwacji, liczbę ptaków, płeć, wiek, zachowanie, dane o przelocie.

– Atlasowa

Wybieramy tą opcje, gdy notujemy listę gatunków w jakimś miejscu, na jakiejś trasie, lecz nie notujemy wszystkich stwierdzonych ptaków. W tej opcji można dla każdego gatunku dać informacje szczegółowe (liczba ptaków, płeć, wiek zachowanie), lecz zwykle czynimy to tylko dla gatunków rzadszych lub wyjątkowych stwierdzeń.

– Ilościowa

Wpisujemy tu wszystkie zanotowania z jakiegoś miejsca, powierzchni, trasy, gdy notowaliśmy wszystkie wykryte ptaki z podaniem liczebności, płci, wieku, zachowania i informacje o przelocie.

Ogólne informacje o konstrukcji Bazy Obserwacji

Wszystkie trzy moduły rodzajów obserwacji (Pojedyncza, Atlasowa, Ilościowa) składają się z dwóch części.

I część – Dane o czasie i miejscu obserwacji – które w prawym górnym rogu ekranu znajdują się pod napisem Kontrola.

II część – Informacje o zaobserwowanych ptakach – które w prawym górnym rogu ekranu znajdują się pod napisem Obserwacje.

Zawsze zapis obserwacji rozpoczynamy od podania daty, godzin obserwacji, a następnie opisu miejsca, wskazania na mapie miejsca obserwacji/trasy i po zapisaniu tych informacji program przechodzi automatycznie do wpisywania informacji o zaobserwowanych gatunkach.

Dwie zasady ułatwiające wpisywania obserwacji
1. Pomiędzy poszczególnymi polami w całej Bazie najszybciej poruszamy się naciskając klawisz Tab. Możemy przechodzić do poszczególnych pól klikając na nie myszką.

2. Przechodząc do danego pola możemy od razu, bez wybierania z menu – poprzez wpisanie pierwszej litery (lub kilku liter), od której zaczyna się dana opcja od razu przejść do nie.

Wpisywanie pojedynczych obserwacji

1. Klikamy na napis „Dodaj kontrolę”
2. Pojawia się napis „Nowa kontrola, a pod nim „Data i godz. od do”

W miejscu wpisania daty pojawia się zawsze data aktualna (tego dnia, w którym wpisujemy obserwację). Dlatego jeśli wpisujemy obserwacje z wcześniejszych dni, należy wpisać właściwą datę. Datę wpisujemy w układzie rok- miesiąc-dzień.
3. Następnie wpisujemy godziny obserwacji. Tego pola nie można pominąć i zawsze muszą być wpisane godz. od – do. Jeśli nie zanotowaliśmy dokładnej godziny, to podajemy najbardziej przybliżoną godzinę obserwacji.
Proszę zwrócić uwagę, że między godziną, a minutami wstawiamy dwukropek.

Wpisujemy godzinę rozpoczęcia i zakończenia obserwacji. Jeśli jest to obserwacja krótkotrwała, to ta sama godzinę wpisujmy w polu „do”.
W przypadku godzin od 1 do 9, wpisujemy „0” przed tymi godzinami, gdyż prawidłowy zapis godziny musi składać się z dwóch cyfr.
Jeśli przez pomyłkę wpiszemy godzinę obserwacji wcześniejszą niż godzina rozpoczęcia obserwacji, pojawi się czerwony napis:

„Godzina zakończenia kontroli musi być taka sama lub późniejsza jak godzina rozpoczęcia kontroli.”

Należy wtedy wpisać właściwe godziny.

4. Miejsce

W tym polu wpisujemy nazwę miejscowości, inne dane o lokalizacji, np. Maciejowice, staw nr 2 km, na południe od miejscowości, np. Kraków, ul. Grodzka 64. Te informacje mają charakter opisowy, służący także do weryfikacji zaznaczenia miejsca obserwacji na mapie.

5. Lokalizacja

Lokalizację obserwacji zaznaczamy na mapie na dwa sposoby – jako punkt (miejsce obserwacji) lub jako linię (przebyta trasa). Klikamy na jedną z dwóch opcji:

– miejsce obserwacji – będzie zaznaczone jako punkt;
– przebyta trasa – zaznaczamy ją linią

Po kliknięciu na punkt przed napisem „miejsce obserwacji” lub przebyta trasa” zmienia on kolor na niebieski.

Powiększamy mapę klikając na znaczek „+” w lewym górnym rogu mapy. By przesunąć mapę – naciskamy i przytrzymujemy lewy klawisz myszki, a następnie przesuwamy myszkę.

– miejsce obserwacji
Wybierając tą opcję zaznaczamy miejsce obserwacji w postaci punktu. Po uzyskaniu dużego powiększenia klikamy myszka w miejscu gdzie miała miejsce obserwacja. W tym miejscu pojawia się pomarańczowy punkt.

Uwaga!
Część map przy większych powiększeniach ma stosunkowo małą rozdzielczość, czytelność.
Niektóre fragmenty mapy, dotyczy to zwłaszcza terenów miejskich Krakowa mają w największych powiększeniach zdjęcia lotnicze, a których obraz nie jest prostopadłym rzutem budynków na mapę, a są to zdjęcia wykonane pod pewnym kątem do powierzchni. Powoduje to, że czasami punkt, czy trasy zaznaczone przy tak dużym powiększeniu, po pomniejszeniu mapy będą przesunięte w stosunku do rzeczywistości na mapach przy mniejszych powiększeniach. Dlatego lepiej nie powiększać mapy do tego stopnia, gdy chcemy zaznaczyć miejsce obserwacji.

– przebyta trasa
Wybierając ta opcje zaznaczamy trasę przejścia w terenie w postaci linii. Po powiększeniu mapy, klikamy myszką w miejscu rozpoczęcia trasy, po przesunięciu myszki od tego punktu będzie ciągnęła się linia. Gdy klikniemy ponownie, to od tego miejsca będziemy mogli ciągnąć linię w innym kierunku. W ten sposób zaznaczymy całą trasę, dokładnie tak, jako ona przebiegała. W miejscu zakończenia trasy klikamy trzykrotnie myszką. W ten sposób kończy się zaznaczanie trasy.

Podkład mapowy widoczny na mapie możemy zmienić klikając na znaczek „+” w górnej części po prawej stronie mapy. Pojawią się wtedy różne opcje podkładu mapowego do wyboru. By zamknąć to niebieskie okienko, klikamy na kwadracik znajdujący się w jego prawym górnym rogu.

6. Dodatkowe informacje
Jest to pole tekstowe gdzie wpisujemy Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu kontroli, warunków atmosferycznych, przebytej trasy, itp.

By zatwierdzić zapis informacji o czasie i miejscu obserwacji klikamy na zielony napis Dodaj. Powoduje to automatyczne przejście do modułu wpisywania informacji o gatunkach. Pojawia się nowy ekran, na którym pole Gatunek jest otoczone cienka niebieską linią.

7. Wpisywanie obserwacji

Gatunek
Wpisujemy wybierając jego nazwę ze słownika. Możemy to zrobić na dwa sposoby:

– klikając myszką na trójkąt po prawej stronie pola Gatunek, otwiera się słownik z listą nazw gatunkowych, z którego poprzez klikniecie myszką wybieramy wskazaną nazwę gatunku;

– znacznie szybciej wybierzemy gatunek wpisując jego nazwę w polu Gatunek.
Czasami już po wpisaniu pierwszej litery pojawia się nazwa szukanego gatunku.
Zwykle udaje się wybrać gatunek już po wpisaniu do 3 liter nazwy gatunku. Możemy
wpisywać także łacińską nazwę gatunku. Mając juz wybrany gatunek naciskamy klawisz TAB, w ten sposób przechodząc do pola Kategoria obserwacji.

Kategoria obserwacji
Kategorie obserwacji są opisane kolejnymi numerami. Wystarczy wpisać właściwy numer by słownik kategorii przesunął się do wybranej kategorii.
Możemy tu wybrać też kategorie bardziej szczegółowe uwidocznione w słowniku.

Przedmiot obserwacji
Standardowo po naciśnięciu zatwierdzenia Kategorii obserwacji przy pomocy klawisza Tab – od razu przechodzimy do pola Liczba (ptaków) z pominięciem pola Typ i Dokładność. Gdy jednak w tych polach chcemy wybrać którąś z możliwych opcji, klikamy na te pola myszką i wybieramy właściwą opcję.

Typ
W polu Typ mamy do wyboru opcje: gniazdo, jajo, ptak, ślady, tropy.

Dokładność
Możemy podać liczebność dokładnie, ale także z określeniem:
ok = około, co oznacza, ze widzieliśmy wszystkie ptaki w stadzie ale policzyliśmy je z pewnym przybliżeniem;
cn = co najmniej wybieramy w sytuacji, gdy nie widzimy całego stada, np. stado sikor żerujące w krzewach, ale widzimy, co najmniej daną liczbę ptaków.

Liczba ptaków
Zawsze wypełniamy to pole, bez jego wypełnienia nie da się zapisać obserwacji.

Płeć
nn – gdy nie podajemy płci
m – samiec
f – samica

Wiek/Szata
Mamy do wyboru 18 opcji opisujących wiek i szatę:
nn – gdy nie podajemy wieku, szaty
pull – pisklę
po – podlot, dotyczy typowych gniazdowników w okresie najwyżej kilku dni po opuszczeniu gniazda, gdy ptaki te są zwykle jeszcze słabo lotne
juv – młody ptak po opuszczeniu gniazda, do czasu zmiany upierzenia na szatę immaturalną (przeddorosłą), zwykle ma to miejsce późnym latem i wczesna jesienią
im – ptak w szacie młodocianej do pierwszego pełnego pierzenia, po którym uzyskuje szatę ptaka dorosłego

Poniżej podano kategorie szat immaturalnych wyróżniane najczęściej u mew:
1z – (1 zima)
1l – (1 lato)
2z – (2 zima)
2l – (2 lato)
3z – (3 zima)
3l – 3 lato)
ad – adultus – szata upierzenia ptaka dorosłego
adl – (ad lato) – określenie stosowane w przypadku dorosłych mew
adz- (ad zima) – określenie stosowane w przypadku dorosłych mew
adg – godowa – np. śmieszka – do wiosny do jesieni z czekoladową głową
ads – spoczynkowa – np. śmieszka w zimie z białą głową, ale także kaczory krzyżówki w okresie od czerwca do sierpnia/września

subadult – (subadultus) – to określenie szaty upierzenia po okresie juwenalnym do ostatniej szaty przed uzyskaniem upierzenia ptaka dorosłego, tego określenia używamy zwykle do gatunków, które przez kilka kolejnych sezonów zmieniają szatę immaturalną do szaty dorosłej, jak np. mewy

Zachowanie
Trzeba tu wyraźnie wskazać, że większość zachowań jest już wykazana w polu Kategoria obserwacji i w słowniku Zachowanie wymieniono jedynie zachowania nie wymienione w tamtym słowniku oraz te, które konieczne są przy opisie zachowań ptaków.

nn – gdy nie wpisujemy zachowań, pozostaje kategoria „nie wpisano”
M – śpiewający samiec lub odzywający się głosem godowym
g – głos – ptak emituje głos
gs – głos samca
gf – głos samicy
go – głos ostrzegawczy
gz – głos zaniepokojenia
gk – głos kontaktowy
ga – głos alarmowy, głos nękania drapieżnika
gp – głos przerażenia – głos ptak złapanego przez drapieżnika

z – żerowanie
p – polowanie
ps – pasożytnictwo (np. mewa siwa ściga śmieszkę z pokarmem)
c – czatowanie
o – odpędzanie, przeganianie innego osobnika
n – nękanie, np. krogulca przez jaskółki
w – walka
k – karmi pisklęta

kg – karmi pisklęta na gnieździe
kp – karmi młode poza gniazdem
r – krążenie (kr-lepszy skrót niż kr – literę k – zostawmy do „karmi”)

Przelot
Dotyczy sytuacji gdy uważamy, że jest to przelot długodystansowy na jakimś kierunku, w domniemaniu przelot migracyjny lub przelot na większa odległość, np. przelot gawronów na noclegowisko.

nn – pierwsza opcja – pomijamy informacje o przelocie (gdy obserwowane ptaki nie przelatują).
P – przelot – wybieramy, gdy nie zanotowaliśmy kierunku przelotu, a ptak przelatywał
N – przelot w kierunku północnym
NW – przelot w kierunku północno-zachodnim
NE – przelot w kierunku północno-wschodnim
W – przelot w kierunku zachodnim
S – przelot w kierunku południowym
SW – przelot w kierunku południowo-zachodnim
SE – przelot w kierunku południowo-wschodnim
E – przelot w kierunku wschodnim

Dodanie następnego osobnika/osobników innej płci lub wieku w tym samym stadzie
By do dopisać inne osobniki tego samego gatunku w tym samym stadzie klikamy „+” znajdujący się za polem Zachowanie. Na przykład, gdy chcemy zapisać parę krzyżówek wpierw wpisujemy samca, a potem klikamy na ‚+” za polem Zachowanie i wpisujemy ponownie gatunek, a w polu płeć wybieramy f-samica. Oznacza to, ze wpisujemy osobno samca i samicę połączone znaczkiem „=”.

Dodanie nowego gatunku do zapisanego już osobnika/osobników innego gatunku w tym samym stadzie
By do dopisać inny gatunek do zapisanego gatunku w tym samym stadzie klikamy „+” znajdujący się za polem Kategoria obserwacji.

Klikniecie na znaczek „x” przed znaczkiem „+” pozwala na skasowanie zapisanego osobnika, gatunku.

Uwagi
To ostatni element zapisu obserwacji – możemy tu wpisać różne informacje dodatkowe o obserwowanych ptakach.

dodaj dokładną lokalizację
Poniżej pola „Uwagi” z prawej strony jest jeszcze opcja „dodaj dokładną lokalizację”.
Pozwala ona na zaznaczenie miejsca obserwacji konkretnego osobnika, stada. Dla przykładu można podać, że ktoś kontroluje jakiś miejski park. Wtedy w module czasu i miejsca obserwacji stawia punkt na mapie w miejscu gdzie znajduje się park. Jednak np. zapisując stwierdzenie wrony siwej może zaznaczyć dokładnie na mapie w postaci punkty drzewo, na którym znajdowało się gniazdo wrony. Tak, więc dana obserwacja oprócz ogólnego wskazania miejsca obserwacji może mieć dla poszczególnych gatunków wskazane miejsca ich stwierdzenia.

Następnie klikamy na zielony napis „Dodaj” i wybieramy następny gatunek, a gdy chcemy zakończyć wpisywanie obserwacji klikamy na jakąkolwiek opcje na czarnym pasku, np. gdy chcemy zobaczyć wszystkie swoje obserwacje klikamy na opcje „Moje obserwacje”. Każde klikniecie na którąkolwiek opcję na czarnym pasku powoduje zakończenie zapisu obserwacji. Należy jednak pamiętać, że zawsze przed wykonaniem tych czynności należy kliknąć na napis „Dodaj” gdyż jedynie ta czynność powoduje zapisanie wprowadzonych obserwacji. Gdy kończymy prace z Bazą wybieramy opcję „wyloguj”

Wpisywanie obserwacji atlasowych

Dane o czasie i miejscu obserwacji wypełniamy tak samo jak w przypadku pojedynczych obserwacji (patrz wyżej).
W przypadku wpisywania danych atlasowych zapis obserwacji poszczególnych gatunków kończymy po wpisaniu kategorii obserwacji, klikamy napis „Dodaj” i wpisujemy następny gatunek.
Jednak, jeśli w przypadku jakiegoś gatunku odnotowaliśmy obserwacje należące do kilku kategorii obserwacji, to możemy je także wpisać do Bazy, ponownie wybierając ten sam gatunek po kliknięciu na „Dodaj” i wpisując inną kategorię obserwacji.
Każdy zapis gatunku możemy uszczegółowić wybierając opcje u dołu z prawej „dodaj szczegóły obserwacji”. Wtedy pojawiają się pola do zapisu liczby ptaków, płci, wieku zachowań i przelotu. Możemy tez zaznaczyć na mapie dokładne miejsce obserwacji danego gatunku wybierając opcję „dodaj dokładną lokalizację”.

Edytowanie obserwacji

Każda wprowadzona kontrola (obserwacja) może być zmieniona przez wpisującego. Po wybraniu opcji „Moje obserwacje” widzimy wykaz wprowadzonych przez nas obserwacji. Klikamy na napis „Zmień” – wtedy pojawia się nagłówek obserwacji (dane o czasie i miejscu oraz lokalizacja). Chcąc przejść do listy wpisanych gatunków klikamy na napis „Obserwacja” w prawym górnym rogu ekranu.

Comments are closed