Ornithological Literature of Southeastern Poland

Poniżej znajduje się lista opublikowanych pozycji książkowych i artykułów naukowych, w których można znaleźć informacje o występowaniu różnych gatunków ptaków na terenie Polski południowo-wschodniej. Lista jest sukcesywnie uzupełniania i powiększana o nowe prace. Zapraszamy do zapoznania się i lektury prezentowanej literatury.

Książki:

 • Taczanowski W. 1882. Ptaki krajowe t. I i t. II. pobierz
 • Walasz K., Mielczarek P. 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski. pobierz
 • Walasz K. 2000. Atlas ptaków zimujących Małopolski. pobierz
 • Walasz K., Tworek S., Wiehle D. 2006. Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce. pobierz
 • Walasz K., Misielak M. 2014. Ochrona ptaków i nietoperzy zasiedlających budynki w miastach. pobierz
 • Walasz K. 2015. Ochrona krajobrazu i zasobów przyrodniczych gminy. pobierz
 • Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosicki J.Z. (red.) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki. pobierz

Czasopisma:

Biuletyny informacyjne MTO:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą – Instytut Ochrony Przyrody PAN wydaje kwartalnik popularnonaukowy, który adresowany jest do przyrodników, zarówno profesjonalnie zajmujących się ochroną przyrody, jak i amatorsko zainteresowanych tą problematyką. Celem czasopisma jest popularyzacja idei i wspomaganie praktyki ochrony przyrody poprzez publikowanie oryginalnych prac dotyczących tej dziedziny.

Ptaki Podkarpacia – Podkarpacka Grupa Lokalna OTOP wydaje regionalne czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace z różnych dziedzin ornitologii, dotyczące biologii, ekologii, rozmieszczenia oraz liczebności ptaków występujących na terenie województwa podkarpackiego.

Naturalia – Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody wydaje rocznik przyrodniczy, w którym publikowane są oryginalne wyniki badań naukowych z zakresu faunistyki, florystyki oraz szeroko pojętej ekologii i sozologii, jak również prace metodologiczne, notatki, informacje z konferencji i sympozjów naukowych oraz sprawozdania z badań. Czasopismo zawiera wiele artykułów z dziedziny ornitologii, zwłaszcza z Regionu Świętokrzyskiego (Wyżyna Małopolska).

Artykuły naukowe:

 • Albrycht M., Ciach M. 2013. Zmiany w awifaunie lęgowej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie w okresie ostatnich 40 lat. Ornis Polonica, nr 54, s. 247–256. pobierz
 • Betleja J. 2012. Pierwsze stwierdzenie szlamca długodziobego Limnodromus scolopaceus w Polsce. Ornis Polonica, nr 53, s. 59–61. pobierz
 • Biały G., Guzik W. Kalandra dwuplamista Melanocorypha bimaculata nowym gatunkiem awifauny Polski. Ornis Polonica, nr 63, s. 380–382. pobierz
 • Bobrek R., Wilk T., Pępkowska-Król A. 2020. Charakterystyka przelotu łuszczaków Fringillidae w Karpatach. Ornis Polonica, nr 61, s. 284–304. pobierz
 • Bobrek R., Wilk T., Pępkowska-Król A. 2019. Wiosenne i jesienne migracje krukowatych Corvidae w Karpatach. Ornis Polonica, nr 60, s. 181–196. pobierz
 • Bobrek R., Wilk T., Pępkowska-Król A. 2018a. Występowanie kormorana Phalacrocorax carbo w polskiej części Karpat w okresie pozalęgowym – dynamika przelotu i liczebność na zbiornikach wodnych. Ornis Polonica, nr 59, s. 89–106. pobierz
 • Bobrek R., Wilk T., Pępkowska-Król A. 2018b. Regres populacji siwerniaka Anthus spinoletta na stanowiskach reglowych w Beskidach Zachodnich. Ornis Polonica, nr 59, s. 154–159. pobierz
 • Bobrek R., Wilk T., Pępkowska-Król A. 2017a. Wędrówka żurawia Grus grus w polskiej części Karpat i wybrane czynniki wpływające na jej intensywność. Ornis Polonica, nr 58, s. 143–159. pobierz
 • Bobrek R., Wilk T., Pępkowska-Król A. 2017b. Wędrówka grzywacza Columba palumbus w polskiej części Karpat – parametry przelotu i selektywność ptaków względem czynników meteorologicznych. Ornis Polonica, nr 58, s. 160–177. pobierz
 • Bracik T. 2014. Charakterystyka awifauny terenów rolniczych wokół Łysogór (Góry Świętokrzyskie). Ornis Polonica, nr 55, s. 34–47. pobierz
 • Broński S., Cichocki W. 2022. Rozmieszczenie i liczebność lęgowych ptaków wodno-błotnych w dolinie Białego i Czarnego Dunajca w latach 2015–2016. Ornis Polonica, nr 63, s. 29–44. pobierz
 • Ciach M., Czyżowicz S. 2014. Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w Pienińskim Parku Narodowym – obraz zmian na obszarze chronionym po 10 latach. Ornis Polonica, nr 55, s. 83–95. pobierz
 • Ciach M., Kowalski F. 2012. Ptaki środowisk skalnych południowej Polski. Ornis Polonica, nr 53, s. 141–155. pobierz
 • Cichocki W., Mielczarek P., Kauzal P., Rabiasz J., Broński S., Profus P. 2023. Populacje lęgowe pluszcza Cinclus cinclus i pliszki górskiej Motacilla cinerea w Tatrzańskim Parku Narodowym w roku 2019. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, t. 79 (1), s. 62–73. pobierz
 • Cichocki W. 2014. Ciconia ciconia – Bocian w kulturze. TATRY, wiosna 2014, s. 84–87. pobierz
 • Cichocki W. i in. 2014. Bocian czarny – tajemniczy mieszkaniec pierwotnego lasu. TATRY, wiosna 2014, s. 78–83. pobierz
 • Cichocki W., Mielczarek P. 2011. Rozmieszczenie i liczebność pluszcza Cinclus cinclus i pliszki górskiej Motacilla cinerea w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 2008–2009. Chrońmy Przyr. Ojcz., nr 67, s. 137–146. pobierz
 • Cichocki W. 1996. Rozmieszczenie i liczebność wybranych gatunków ptaków w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1992-1995. Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom 2. Biologia, Kraków – Zakopane. pobierz
 • Dębowski P., Dukała J., Wachecki M., Szczepaniak W., Stojek G., Staśkowiak A., Maślikowski Ł. 2021. Liczebność dzięciołów Picidae w lasach wyżynnych Lasów Suchedniowskich. Ornis Polonica, nr 62, s. 101–112. pobierz
 • Dębowski P., Kusiak P., Fijewski Z. 2020. Liczebność i rozmieszczenie lelka Caprimulgus europaeus w Lasach Konecko-Przysuskich. Ornis Polonica, nr 61, s. 329–334. pobierz
 • Dębowski P., Wężyk M. 2018. Wysokie zagęszczenia lelka Caprimulgus europaeus na powierzchni pohuraganowej w Nadleśnictwie Przedbórz (środkowa Polska). Ornis Polonica, nr 59, s. 222–225. pobierz
 • Dębowski P., Sułek J., Bracik T., Chwierut A., Grzegolec A., Szczepaniak W., Urbański M., Wachecki M. 2013. Wzrost liczby pojawów kurhannika Buteo rufinus w Regionie Świętokrzyskim. NATURALIA, nr 2, s. 128-131. pobierz
 • Dudzik K. i inni 2014. Populacja łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w regionie świętokrzyskim na początku XXI wieku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 70(1), s. 32–48. pobierz
 • Dudzik K., Kaczorowski G., Dobosz R. (2012). Obserwacje łabędzia czarnodziobego w regionie świętokrzyskim w pierwszej dekadzie XXI wieku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 68(1), s. 13–19. pobierz
 • Dudzik K. i inni 2012. Incestuous broods of the Whooper Swan Cygnus cygnus in Poland. Ornis Svecica, nr 22, s. 16–18. pobierz
 • Dudzik K., Polakowski M. 2011. Przypadki lęgów mieszanych oraz problematyka identyfikacji mieszańców międzygatunkowych dzięcioła białoszyjego i dzięcioła dużego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 67 (3), s. 254–260. pobierz
 • Dudzik K. i in. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce – Niecka Włoszczowska. S. 416418. pobierz
 • Dudzik K. i inni 2010. Awifauna stawów rybnych doliny Białej Nidy i terenów przyległych w latach 2002–2010. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 66(4), s. 261–282. pobierz
 • Dudzik K. i inni 2010. Populacja lęgowa łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w regionie świętokrzyskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 66(6), s. 456–463. pobierz
 • Dudzik K., Putowski P. 2005. Pierwsze przypadki gniazdowanie łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w krainie Gór Świętokrzyskich. Kulon, nr 10(1-2), s. 59–62. pobierz
 • Dudzik K., Solawa Ł. 2003. Gniazdowanie dudka Upupa epops w budynku mieszkalnym. Kulon, nr8(1), s. 106–107. pobierz
 • Fröhlich A., Mrowiec W., Ciach M. 2017. Zgrupowanie ptaków zimujących w zabudowie wiejskiej południowej i południowo-wschodniej Polski. Ornis Polonica, nr 58, s. 73–82. pobierz
 • Fröhlich A., Ciach M. 2013. Rozmieszczenie i liczebność dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w Krakowie. Ornis Polonica, nr 54, s. 237–246. pobierz
 • Godyń Z. 1938. Rzadkie gatunki ptaków z rzędu Falconiformes obserwowane w latach 19201937 w południowo-wschodniej Polsce. Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici, tom 2, nr 8, s. 133-144. pobierz
 • Guzik W. 2023. Pierwsze stwierdzenie gilaka pustynnego Bucanetes githagineus w Polsce. Ornis Polonica, nr 64, s. 71–74. pobierz
 • Hordowski J. 2014. Występowanie pustynnika Syrrhaptes paradoxus w Polsce. Ornis Polonica, nr 55, s. 1–21. pobierz
 • Jantarski M. 2019. Liczebność kaczek Anatinae w okresie lęgowym na stawach rybnych w Polsce w latach 2016–2018. Ornis Polonica, nr 60, s. 16–39. pobierz
 • Kaczorowski G. 2016. Dynamika i fenologia migracji wiosennej oraz struktura płci u głowienki Aythya ferina i czernicy A. fuligula na stawach Okołowice (Wyżyna Małopolska). Ornis Polonica, nr 57, s. 264–273. pobierz
 • Kajtoch Ł. 2011. Rozmieszczenie, liczebność i siedliska drozda obrożnego Turdus torquatus w Beskidzie Wyspowym. Ornis Polonica, nr 52, s. 62–67. pobierz
 • Kajtoch Ł., Baziak T., Mazgaj S., Piestrzyńska-Kajtoch A. 2010. Ekspansja nurogęsi Mergus merganser w zachodnich Karpatach w latach 1999–2009. Ornis Polonica, nr 51, s. 302–304. pobierz
 • Kawa P. 1998. Ptaki lęgowe łąk okolic Rzeszowa. Badania nad ornitofauną Ziemi Przemyskiej, nr 6, s. 99–105. pobierz
 • Kawa P. 1996. Ptaki zbiornika retencyjnego w Rzeszowie i terenów przyległych w latach 1982–2003. Ptaki Podkarpacia, nr X, s. 25–52. pobierz
 • Kociuba M. 2012. Czynniki wpływające na skład diety puszczyka uralskiego Strix uralensis na Pogórzu Środkowobeskidzkim. Ornis Polonica, nr 53, s. 283–292. pobierz
 • Krasoń K., Michalczuk J. Liczebność, zachowania łowieckie i preferencje żerowiskowe ptaków szponiastych Accipitriformes i sokołowych Falconiformes zimujących w krajobrazie rolniczym Kotliny Sandomierskiej. Ornis Polonica, nr 60, s. 269–284. pobierz
 • Kurek P., Skowron B., Święciak T. 2018. Wybiórczość siedliskowa orzechówki Nucifraga caryocatactes w okresie lęgowym na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ornis Polonica, nr 59, s. 264–272. pobierz
 • Kurlej D., Ciach M. 2013. Zgrupowanie ptaków lęgowych Pustyni Błędowskiej w gradiencie sukcesji. Ornis Polonica, nr 54, s. 187–195. pobierz
 • Ławicki Ł., Lontkowski J., Wylegała P., Zieliński P. 2013. Wymieranie populacji lęgowej błotniaka zbożowego Circus cyaneus w Polsce. Ornis Polonica, nr 54, s. 1–11. pobierz
 • Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2012. Występowanie bernikli rdzawoszyjej Branta ruficollis w Polsce. Ornis Polonica, nr 53, s. 188–201. pobierz
 • Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2011. Śródlądowa migracja rybitwy popielatej Sterna paradisaea w Polsce. Ornis Polonica, nr 52, s. 255–264. pobierz
 • Mandziak M., Wilniewczyc P., Dębowski P., Sępioł B. 2021. Zmiany w zespole ptaków lęgowych w rezerwacie „Świnia Góra” w Puszczy Świętokrzyskiej po upływie 25 lat. Ornis Polonica, nr 62, s. 163–168. pobierz
 • Matysek M. i inni 2021. Liczebność i rozmieszczenie jarząbka Tetrastes bonasia w Tatrzańskim Parku Narodowym. Ornis Polonica, nr 62, s. 49–59. pobierz
 • Matysek M. i inni 2020. Liczebność i rozmieszczenie dzięciołów Picidae na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ornis Polonica, nr 61, s. 32–46. pobierz
 • Matysek M., Figarski T., Wieczorek P., Wyka J., Kajtoch Ł. 2015. Występowanie puszczyka zwyczajnego Strix aluco i puszczyka uralskiego S. uralensis w pofragmentowanych lasach centralnej Małopolski. Ornis Polonica, nr 56, s. 287–297. pobierz
 • Matysek M., Kajtoch Ł. 2010. Dzięcioły białogrzbiety Dendrocopos leucotos i dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus w Beskidzie Średnim. Ornis Polonica, nr 51, s. 230–234. pobierz
 • Meissner W., Chodkiewicz T., Wardecki Ł., Siejka P., Antczak J., Bagiński W., Betleja J., Cząstkiewicz D., Czechowski P., Filipiuk M., Górski A., Grochowski P., Grygoruk G., Hybsz R., Kajzer Z., Kaliński A., Łukaszewicz M., Marchowski D., Rowiński P., Szczepaniak W., Walasz K. 2022. Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych zimujących w Polsce w roku 2020. Ornis Polonica, nr 63, s. 215–244. pobierz
 • Meissner W., Rowiński P., Kleinschmidt L., Antczak J., Wilniewczyc P., Betleja J., Maniarski R., Afranowicz-Cieślak R. 2012. Zimowanie ptaków wodnych na terenach zurbanizowanych w Polsce w latach 2007–2009. Ornis Polonica, nr 53, s. 249–273. pobierz
 • Michalczuk J., Michalczuk M. 2015. Spadek liczebności dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w krajobrazie rolniczym południowo-wschodniej Polski w latach 2004–2012. Ornis Polonica, nr 56, s. 67–75. pobierz
 • Michalczuk J. 2014. Ekspansja dzięcioła białoszyjego Dendrocopos syriacus w Europie i Azji Zachodniej. Ornis Polonica, nr 55, s. 149–161. pobierz
 • Mirski P., Polakowski M., Budka M., Królak T., Latkowski M., Michalczuk J., Nagórski P., Rusiecki S. 2011. Zimowanie podgatunków kawki Corvus monedula w wybranych miastach Polski. Ornis Polonica, nr 52, s. 97–106. pobierz
 • Muszyńska A. 2022. Występowanie szablodzioba Recurvirostra avosetta w Polsce. Ornis Polonica, nr 63, s. 12–28. pobierz
 • Pięta M., Pięta G., Binkiewicz B. 2017. Rozmieszczenie i liczebność sów Strigiformes w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2016 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 73(6), s. 424–436. pobierz
 • Pitucha G., Wojton A. 2012. Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w lasach Pogórza Strzyżowskiego. Ornis Polonica, nr 53, s. 293–297. pobierz
 • Profus P., Cichocki W. 2014. Bocian biały – 40 lat monitorowania „górskiej” populacji. TATRY, wiosna 2014, s. 70–75. pobierz
 • Przymencki M., Litwiniak K., Betleja J., Neubauer G., Ledwoń M., Bednarz Ł., Szymczak J., Sidelnik M., Grochowski P., Pomorska-Grochowska J., Kołodziejczyk P., Pietrasik J., Stawarczyk T. 2022. Aktualne rozmieszczenie, liczebność i trend mewy białogłowej Larus cachinnans w Polsce. Ornis Polonica, nr 63, s. 1–11. pobierz
 • Sikora A., Wieloch M., Chylarecki P. 2012. Stan populacji lęgowej łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w Polsce. Ornis Polonica, nr 53, s. 69–85. pobierz
 • Skowron B., Kurek P., Baran J., Piechnik Ł., Święciak T. 2016. Naskalna populacja lęgowa pustułki Falco tinnunculus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ornis Polonica, nr 57, s. 218–223. pobierz
 • Stępniewski K., Cichocki W. 2011. Rozmieszczenie, liczebność i preferencje siedliskowe pomurnika Tichodroma muraria w polskich Tatrach. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 67(5), s. 399–414. pobierz
 • Stój M., Kruszyk R. 2021. Dieta orła przedniego Aquila chrysaetos w polskich Karpatach w latach 2000–2019. Ornis Polonica, nr 62, s. 1–17. pobierz
 • Stój M., Kozik B., Kwarciany B. 2011. Orzeł przedni Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat w latach 2008–2011. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 67(6), s. 483–493. pobierz
 • Stój M. 2009. Orzeł przedni Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat w latach 2006–2009. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, r. 11, nr 3(22), s. 56–66. pobierz
 • Wachecki M., Wilniewczyc P. 2021. Trend populacji oknówki Delichon urbicum w Kielcach. Ornis Polonica, nr 62, s. 156–162. pobierz
 • Walasz K. 2007. Rola parków narodowych w poznaniu i ochronie ptaków. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, nr 26(3), s. 101–111. pobierz
 • Walasz K. 2006. Stan poznania awifauny Małopolski: potrzeba badań. Ornitologia polska na progu XXI stulecia – dokonania i perspektywy, s. 1–24. pobierz
 • Walasz K. 2006. Stan poznania awifauny Polski, potrzeba badań i działań ochronnych. Wszechświat, t. 107, nr 1–3, s. 59–66. pobierz
 • Walasz K. 2004. Kruk – występowanie, liczebność oraz konflikt z człowiekiem. Polska Akademia Umiejętności, prace Komisji Nauk Rolniczych, nr 5. pobierz
 • Ważna A., Cichocki J., Kościelska A. 2014. Biały drapieżnik [Ciconia ciconia]. TATRY, wiosna 2014; s. 76. pobierz
 • Węgrzynowicz A. 2013. Zmiany liczebności wróbla Passer domesticus w miastach Polski w latach 1960–2010. Ornis Polonica, nr 54, s. 225–236. pobierz
 • Wiehle D., Wyka J., Matysek M., Sobas P., Kusal B., Kajtoch Ł. 2020a. Rozmieszczenie i liczebność jastrzębia Accipiter gentilis w środkowej części województwa małopolskiego. Ornis Polonica, nr 61, s. 47–56. pobierz
 • Wiehle D. 2020b. Zmiany awifauny lęgowej Doliny Dolnej Skawy. Ornis Polonica, nr 61, s. 88–116. pobierz
 • Wiehle D., Sobas P. 2018. Rozmieszczenie i liczebność puszczyka uralskiego Strix uralensis w Puszczy Niepołomickiej. Ornis Polonica, nr 59, s. 107–118. pobierz
 • Wiehle D. 2012. Stwierdzenie lęgu czapli purpurowej pod Zatorem. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, nr 68(5), s. 365–371. pobierz
 • Wiehle D., Neubauer G. 2010. Występowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, białogłowej L. cachinnans i romańskiej L. michahellis w Dolinie Górnej Wisły. Ornis Polonica, nr 3, s. 195–203. pobierz
 • Wiehle D., Malczyk P. 2009. Gniazdowanie hełmiatek Netta rufina na stawach rybnych koło Zatora. Notatki Ornitologiczne, nr 50, s. 42–62. pobierz
 • Wiehle D., Bonczar Z. 2007. Śmiertelność ptaków w warunkach stawów rybnych. Notatki Ornitologiczne, nr 48, s. 163–173. pobierz
 • Wilk T., Nowak D., Mazgaj S., Folta T. 2022. Awifauna wodno-błotna doliny środkowego i dolnego Dunajca, wraz ze wskazaniem obszaru jako ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym. Ornis Polonica, nr 63, s. 314–336. pobierz
 • Wilk T., Bednarz Ł., Cholewa A. 2022. Awifauna lęgowa koryta Wisły pomiędzy Szczucinem i Zawichostem. Ornis Polonica, nr 63, s. 45–57. pobierz
 • Wilk T., Bobrek R. 2020. Wysoka liczebność lelka Caprimulgus europaeus na poligonie Nowa Dęba w Kotlinie Sandomierskiej. Ornis Polonica, nr 61, s. 236–244. pobierz
 • Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A. 2019. Znaczenie zbiorników zaporowych polskiej części Karpat dla migrujących i zimujących ptaków wodno-błotnych. Ornis Polonica, nr 60, s. 103–123. pobierz
 • Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A. 2018. Jesienna migracja ptaków szponiastych Accipitriformes i sokołowych Falconiformes w polskiej części Karpat. Ornis Polonica, nr 59, s. 1–16. pobierz
 • Wilk T., Mazgaj S. 2016. Gniazdowanie rybitwy białoczelnej Sternula albifrons w dolinie dolnego Dunajca. Ornis Polonica, nr 57, s. 71–76. pobierz
 • Wilk T., Bobrek R., Paciora K., Springer S. 2013. Wybrane ptaki lęgowe Puszczy Niepołomickiej w latach 2004–2011. Ornis Polonica, nr 54, s. 50–58. pobierz
 • Wilniewczyc P. 2020. Zgrupowania ptaków lęgowych w Niecce Nidziańskiej. Ornis Polonica, nr 61, s. 197–224. pobierz
 • Wilniewczyc P., Dębowski P., Kubicki M. 2015. Awifauna lęgowa doliny Czarnej Koneckiej – stan aktualny i kierunki zmian. Ornis Polonica, nr 56, s. 298–308. pobierz
 • Zieliński P., Chodkiewicz T., Zielińska M., Iciek T., Sidelnik M., Szymczak J., Bukaciński D., Bukacińska M., Rudenko A., Neubauer G., Sikora A. 2022. Gniazdowanie mewy czarnogłowej Ichthyaetus melanocephalus w Polsce w latach ­2006–2020 na tle sytuacji gatunku w Europie. Ornis Polonica, nr 63, s. 83–99. pobierz
 • Zięba A., Wacyk F. 2018. Obserwacje orłosępa Gypaetus barbatus w Tatrach. Ornis Polonica, nr 59, s. 226–229. pobierz
 • Żurawlew P., Czechowski P., Ławicki Ł. 2010. Występowanie czarnowrona Corvus corone w Polsce. Ornis Polonica, nr 51, s. 262–274. pobierz

Prezentacje multimedialne:

Comments are closed.